Tematska sjednica opštinskog vijeća Konjic o gradnji MHE na Neretvici

Općinsko vijeće na današnjoj sjednici usvojilo je predložene zaključke građanske inicijative Pusti me da tečem.
Općinske službe zadužene su da obustave sve pripremne radnje na izgradnji MHE Gorovnik ušće i Srijanski most i ta odluka će na snazi biti do održavanja tematske sjednice, koja će se održati najkasnije kroz 20 dana.
24 vijećnika glasala su za usvajanje spomenutih zaključaka, dok je jedan bio protiv.
Zahvaljujemo svim vijećnicima i političkim strankama na podršci i razumijevanju, ali ovo je tek prvi korak i jasno je da nas čeka dugotrajna borba za spas Neretvice - saopštenje je inicijative Pusti me da tečem.

Tekst odluke je u nastavku:

Zaključak opštinskog vijeća Konjic o tematskoj sjednici u vezi gradnje MHE na Neretvici

Konjic, 27.02.2020.godinc
Na osnovu člana 16. Statuta Općine Konjic (" Službeni glasnik Općine Konjic". broj: 04/11 i 06/11) i odredbe člana 95. stav I. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Konjic ("Službeni glasnik Općine Konjic", broj: 1/05 i 5/10). Općinslo vijeće donosi:

       Zaključak

Zadužuju se nadležne općinske službe da:
I. Da u roku od 20 dana zakaže tematsku sjednicu Općinskog vijeća Konjic. na temu  "Problematika oko izgradnje MHE na rijeci Neretvici"· te da isti pripreme informaciju koja će sadržavati podatke o aktivnostima koji su vođeni u vezi izgradnje MHE na rijeci Neretvici.
2. Da na tematsku sjednicu pozove sve zainteresirane strane.
3. Da uputi obavjiesti investitoru o zaključcima vijeća. sa prijedlogom da obustavi radove do održavanja tematske sjednice na kojoj će biti usvojeni konačni zaključci.
4. Da do održavanja tematske sjednice vijeća izvrši sve radnje u vezi konstituisanJa Savjeta Mjesnih Zajednica i izbora novih predsjednika MZ kako bi se isti očitovali u vezi izgradnje MHE.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC
lbro Halilović

27/02/2020