Otvoreno pismo Udruženja geografa Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE GEOGRAFA BIH

OTVORENO PISMO

Mr.sc. Salkan Merdžanić, Ministar ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK

Edin Hozan, Načelnik općine Jajce

Ivo Šimunović, Predsjedavajući Općinskog vijeća Jajce

Predmet: Stavovi Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini u vezi Pisma namjere i Studije o ekonomskoj opravdanosti izgradnje MHE „Elektrobosna“ na rijeci Plivi projektanta „Bosnia green energy project"

Na dostavljenu samoinicijativnu ponudu od „Bosnia green energy project" Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK, nalaže Općinskom vijeću Jajce razmatranje Pisma namjere, Studije o ekonomskoj opravdanosti i dr. dokumentacije vezane za izdavanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Elektrobosna“ na rijeci Plivi.

Sa tim u vezi Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini otvorenim pismom naslovu u iznesenim stavovima zasnovanim na relevantnim naučnim geografskim činjenicama sugeriše da se ne odobri koncesija za projektovanje, izgradnju i korištenje planiranih MHE na rijeci Plivi.

I

Prema turističkogeografskoj kliasifikaciji Jajce sa postojećim turističkim sadržajem prirodnog i kulturnog nasljeđa, koji se međusobno prepliću u jedinstven turistički ambijent, ubraja se u reprezentativna turističkih mjesta u Bosni i Hercegovini. Historijsko urbano jezgro uklopljeno u prirodni morfološki ambijent odaje mozaičnu i istovremeno jedinstvenu turističku atrakciju koju treba ljubomorno čuvati i otvarati u turističke svrhe. Turizam i životna sredina su kompatibilne vrijednosti koje Jajce uvrštavaju u neponovljive turističkim sadržaje.

U unikatno prirodno naslijeđe neponovljivog ambijenta ubrajaju se sedronosne barijere na Plivi; dvije su brane (ustave) iza kojih je akumulirana voda Malog i Velikog jezera i treća prelivna preko koje se formirao čuveni vodopad Plive – prirodni simbol Jajca. Sedronosnost rijeke Plive potiče od pritoke Janj, koja ponorski drenira krške vode sa kupreške visoravni u kojoj dominiraju karbonatne krečnjačko- dolomitične stijene. Izlučivanje sedre u rijeci Plivi nastaje iz otopine kalcijum hidrokarbonata gubitkom ugljičnog dioksida pri turbulenciji vode i (ili) učešćem fitobentosa posebno cijanofita i mahovina. Sedrene konkrecije vezuju se za modrozelene alge Oocardium stratum. Narastanje sedre u Plivi uvjetovano je potpuno čistom, prozračnom i ujednačenih temperatura vode.

U svim slučajevima koji odstupaju od prirodnih, tj. kada čovjek namjerno ili nenamjerno eliminiše elemente geneze i razvoja sedre ona prestaje narastati i njena evolucija završava komadanjem, obaranjem i erodiranjem. Najveći poroblem sedre u riječnim koritima je oscilacija, a posebno smanjenje proticaja vode. Vještačko smanjenje minimalnog proticaja Plive definisano izgradnjom HE „Jajce I“, nizvodno od Velikog i Malog jezera na račun povećanja proizvodnje električne energije tokom rata, dugo godina korito i vodopad Plive ostavljeni su suhi. To je bio glavni uzrok komadanja i obaranja sedre na pregradi vodopada i u koritu Plive, što se moralo sanirati, prije jedne decenije neprirodnim betonskim pregradama.

Na ovo su tokom rata reagovali mještani izbjeglice iz Jajca i tražili objašnjenje nestajanja sedre iz korita i sa pregrade vodopada. Odgovore na ta pitanja dao je autor ovoga teksta što, na žalost, i danas činim. Ovakva prirodna senzibilnost sedre ne dozvoljava dalje antropogene radnje, posebno onima, koji nisu ušli u suštinu njene geneze i prirodnog trajanja. Sedra je unikatna prirodna datost čije fluktuacije su uočljive tokom ljudskog vijeka.

Društveno nasljeđe historijske hronologije, osim nekih naknadnih unešenih industrijskih postrojenja gdje im očito nije mjesto prije svega Elektrobosni, uvrštava urbanu cjelinu Jajca u muzejske eksponate na otvorenom. Malo je ovakvih urbanih cjelina u našoj državi, koje zajedno sa prirodnim nasljeđem predstavljaju nerazdvojnu turističku cjelinu. Sve antopopgene aktivnosti koje protive turističkoj privredi visokog nivoa nisu preporučljive za Jajce, pa ni ponuđene Studije za izgradnju MHE na Plivi u neposrednoj blizini turističih objekata vodopada Plive i Muzeja AVNOJ-a.

II

Bitne zamjerke na dostupnu dokumentaciju

1. Uočava se nedopustiva neusaglašenost Predstavke Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK, kojom se traži od Općinskog vijeća Jajca da razmotri pitanje izdavanje prethodne saglasnosti za koncesiju i postupke koji iz toga slijede za MHE „Elektrobosna“ na rijeci Plivi, sa sadržajem Pisma namjere u kojem se pominju dvije MHE za koje su dostavljenje Studije i to za: MHE „Elektrobosna“ i MHE „Pijavice“.

2. U projektnom zadatku izneseni stavovi nisu plod stručnih analiza sa jasnim preporukama kakve će mjere biti poduzete i kako će biti prevaziđeni neki problemi u izgradnji navedenih HE postrojenja. To se prvenstveno odnosi na konstatacije ekološke naravi kao; „...pri izgradnji male hidroelektrane (MHE) neće biti ugrožene putne komunikacije, nema devastacije okolnog zemljišta niti negativnog uticaja na korita i obale rijeka i jezera“; ...„Bosnia Green Energy Project d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere kako projekat ne bi imao negativan uticaj na okolinu i minimalno narušavao prirodni ambijent“

3. Ozbiljnost Studije je diskutabilna zbog upitnog lociranja MHE; na nekim mjestima MHE će biti locirana 400 m uzvodno od vodopada, a na drugim mjestima u Studijama se barata podacima od 500 m i 350 m.

4. Podnaslov „Hidrološko-meteorološke karakteristike sliva“ na str. 14. ne odgovaraju hidrološkoj analizi koja se odnosi na dugogodišnje stanje iz kojih se izvode vodni bilansi, koji ne zavise od meteorološkog vremena već klime. Zbog toga meteorološke karakteristike je trebalo zamijeniti sa klimatskim.

5. Greška materijalne prirode se odnosi ...“na kaptiranu površinu jezera od 1854 km2“ jer se vodozahvat ne iskazuje površinom rijeke ili jezera, osim ako se planiranim zahvatom ne kaptira njihova ukupna protočna količina vode. Pored toga, navedena površina sliva na prethodnoj 14. stranici iskazana je sa 1854 km2 pa ispada da cijeli sliv Plive je manji od onoga koji zahvata površinu do Verlikog jezera (str. 15).

6. „Sliv se nalazi u području umjereno kontinentalne klime predplaninskog tipa. Njene godišnje temperature se kreću od 10°C na profilu Velikog jezera, do 6°C na sjevernom i zapadnom, odnosno izvorišnom dijelu toka. Na južnom i jugo-zapadnom obodu sliva iznose cca 4°C“. Definisanje klime sa ovakvim termičkim elementima nije odlika umjerenokontinentalna klima predplaninskog tima. Osim toga, tekstualno obrazloženi podaci klime za neka slivna područja nemaju iste vrijednosti sa onim u priloženim tabelama.

7. Metodologija definisanja vodnog režima urađena je prema vodomjeru Volari i krškim izvorima Plive (Pljeve). Obrađivač ovoga poglavlja je potpuno zaboravio na veoma vodonosnu i sedronosnu pritoku Janj koja drenira veliku površinu Vukovskog polja; prostrane kupreške visoravni.

8. Objašnjenje tabele 4 na str. 17 ne korespondira sa njenim sadržajem; tabela ne sadržava mjesečne i godišnje pokazatelje proticaja.

9. Na str. 19. potpis ispod grafikona ne odgovara njegovom sadržaju.

10. U tekstu na str. 25 se navode dimenzije kanala od 2 x 1,5 m, a u uvodu 4 x 2 m, pa se ne zna koji je podatak relevantan. U istom tekstu navedeno je da se nakon kanala nastavlja čelična cijev dimnezija 1400 mm, a u uvodu je predviđena cijev od 1000 mm kroz koje može proticati 6 m³/s vode. Na sljedećoj stranici govori se o hidrauličkom radijusu i tom prilikom se navodi podatak da je maksimalna „propusna moć cijevi 5,7 m³/s“, potom su navedene karakteristike „minimalnih proticaja 3, a maksimalnih 6 m³/s“. Iz zbrke podataka čitatelj ovoga teksta ostaje zbunjen u pogledu relevantnosti podataka.

11. Projekat veoma zamagljeno tretira i objašnjava Ekološko prihvatljivi protok uz konstataciju da je on daleko manji (3 m3) od onog koji je utvrđen važećim Pravilnikom o načinu određivanja ekološko prihvatljivog protoka u F BiH. Ovako mali proticaj projektant objašnjava ranijim načionom određivanja biološkog minimuma kod projektovanja HE „Jajce I“ koja koristi vode iz Velikog jezera. Sve ovo projektantu ne dozvoljava da iz “... postojećih objekata, vodozahvata i dovodnog kanala-cjevovoda, maksimalni proticaj kroz kanal od 6,0 m3/s može za MHE „Pijavice“, koristiti količinu vode u iznosu od 3,5 m3/s“.

III

Studija uticaja na okoliš

Studija uticaja na okoliš iako važan segment Ukupnog Projekta ne pruža dovoljno relevantnih podataka i pokazatelja, na osnovu kojeg bi se lokalna zajednica opredijelila za davanje saglasnosti na koncesiju voda Plive za izgradnju MHE „Pijavice“ i MHE „Elektrobosna“.

Studija sa nekoliko rečeničnih fraza bazira se na dosta šturom opisu okoline pri čemu je obuhvat veoma širok uključujući regiju srednje Bosne i SBK, umjesto da se bavi neposrednim topografskim ekološkim devastacijama koje bi nastupile pri instalaciji novog tehnog sistema definisanim projektnim zadatkom.

U daljem tekstu se konstatuje da ...“u prostoru zahvata ne postoje prirodne i društvene vrijednosti, koje su stavljene u određeni nivo zaštite“, što je svakako notorna neistina.

Problem uticaja na okoliš autor je zadovoljio naslovima i podnaslovima dok se komentari odnose samo na ponavljanje već rečenog u projektnom zadatku bez nuđenja određenih rješenja.

Nedopustivo je da Studija koja pretenduje da bude fundament ovako značajnog projekta ima elemenata nedorečenosti i prepisanih stavova, koji nemaju ama baš nikakvih elemenata istovjetnosti sa dokumentom iz koje su prepisani, osim vode kao medija. Tako su u zaključku Studije prepisani stavovi koji se odnose na riječni sistem Krivaje uzvodno od Olova i inkorporirani kao zaključak rješenje Studije uticaja na okoliš planiranih MHE na Plivi.

Ovakva nedopustiva neozbiljnost u startu eleminiše ponuđeni Projekat da se o istom, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK, očituje Općinsko vijeće Jajca na davanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE na rijeci Plivi.

Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini se ne može pomiriti sa činjenicom da tako visoki nivoi kantonalne vlasti mogu dati u proceduru općinskom nivou vlasti navedene Studije za izjašnjavanje, a da pri tome nisu pregledali formalnu valjanost istih.

Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini sugeriše Općinskom vijeću Jajce da pri razmatranju Pisma namjere, Studije o ekonomskoj opravdanosti i dr. dokumentacije vezane za izdavanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE na rijeci Plivi, ozbiljno razmotri pisane stavove Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini, koje se prema svojim statutarnim ciljevima i zadacima, pored ostalog, bavi prostornim i regionalnim planiranjem te turizmom i zaštitom životne sredine.

Predsjednik Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini

Prof.dr. Muriz Spahić

07/12/2020