Federalno ministarstvo okoliša i turizma direktni je saučesnik ubistva naših rijeka

U tekstu Presude Kantonalno suda u Sarajevu navodi se da Federalno ministarstvo okolišta i turizma nikada nije dostavilo rješenje o izdavanju oklinske dozvole udrugama Majski cvijet  kao zainteresiranoj stranci i direktnom učesniku u postupku ispred nevladinog sektora i lokalne zajednice u tom području. Dalje se navodi da je Federalno ministarstvo odbilo da dostavi rješenje tužiteljima, da je nepotpuno utvrđeno činjenično stanje uz pogrešnu primjenu materijalnog prava, da Ministarstvo nije poštovalo zakonsku proceduru  propisanu Zakonom o zaštiti okoliša, da je nezakonito vodilo javnu raspravu, da sačinjeni zapisnik o javnoj raspravi nije dostavljen strankama, niti im je dat na uvid, a niti je potpisan.

Udruga Majski cvijet je navela  da se stanovništvo Blagaja, Bune i Mostara protivi izgradnji i da su uradili niz ekspertiza koje ukazuju da bi izgradnja mini hidroelektrana na lokalitetu Bune i Bunskih kanal bila pogubna za floru i faunu. Na tom području obitavaju, između ostalog, 22 životinjske vrste koje se nalaze na Crvenoj listi faune Federacije Bosne i Hecegovine kao ugrožene, od kojih je 6 vrsta kritično ugroženo, da se iz ekspertize rađene za tužitelja vidljivo da je trenutna zasićenost kisikom rijeke Neretve na lokalitetu  125 %, a izgradnjom predviđenih malih hidroelektrana taj procenat bi mogao samo rasti čime bi se u roku od 48 sati pod puštanja u rad brane, riblji svijet bio uništen kao što se desilo na postojećim branama na rijeci Neretvi, čime bi u potpunosti nestala mekousna pastrmka i niz drugih endemičnih vrsta za ovo područje. U tužbi se dalje navodi da je javna rasprava koja je održana i zapisnik koji je tužiteljima dostavljen sa te rasprave, nevjerodostojan, te da je sačinjen prema potrebi  i navođenju investitora.

 foto Eko udruga Gotuša 

Dalje se navodi da je stanovništvo protiv gradnje na lokalitetu koji je na Listi spomenika prirode po rješenju Zavoda za zaštitu  spomenika prirode u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Cijeli tekst presude dostupan na Presuda Kantonalnog suda Sarajevo.

 

05/10/2020