ZAŠTITA RIJEKA: Šta nadležne institucije mogu i moraju uraditi

Na sastanku koji je održan 13. oktobra 2020. godine, Premijeru i ministrima Vlade Federacije BiH uručen je prijedlog hitnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera za zaštitu naših rijeka. Dobili smo obećanja da će prijedloge pravilnika i uredbi nadležna ministarstva razmotriti do početka novembra.

Počinjemo sa odbrojavanjem ...


Premijeru i ministrima Vlade Federacije BiH
 

ZAŠTITA RIJEKA: Šta nadležne institucije mogu i moraju uraditi


Situacija sa zalihama vode u svijetu je na rubu krize. Bosna i Hercegovina je u tom pogledu u znatno boljem položaju nego mnogi drugi dijelovi planete, ali tako će i ostati samo pod uslovom da valjano zaštitimo svoje prirodne dragocjenosti. Takva zaštita zahtijeva neke hitne korake i dugoročne mjere. 

Hitni koraci su lako provodivi u veoma kratkom roku, a efekat je nemjerljiv utoliko što momentalno zaustavljaju daljnju štetu po okoliš. Dva ključna su:

  1. Smanjenje ugovorenih, odnosno potpuno ukidanje budućih poticaja za struju proizvedenu u malim hidroelektrama snage preko 150 kW, čime bi se prestalo nagrađivati uništavanje okoliša.
     
  2. Zaustavljanje izdavanja okolinskih dozvola za gradnju MHE, čime bi se gotovo potpuno zaustavila izgradnja novih MHE.

Pored ovoga, zbog teške trenutne socijalne i privredne situacije traženo je i sljedeće: 

Momentalno ukidanje dijela “naknade za obnovljive izvore” koji se usmjerava za male hidroelektrane (u daljem tekstu MHE), koju uz mjesečne račune za električnu energiju plaćaju svi građani i privrednici u Federaciji BiH, tokom trajanja vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom.

Srednjoročne mjere usmjerene su ka saniranju štete nastale izgradnjom MHE i sprečavanju buduće:
 

1. Revizija do sada izdatih dozvola i saglasnosti za gradnju kroz:

  • utvrđivanje nepravilnosti u procesu izdavanja dokumentacije; 
  • utvrđivanje odgovornosti nadležnih institucija i pojedinaca; 
  • propisivanje obaveza investitora radi otklanjanja nepravilnosti; 
  • propisivanje obaveza investitora u pogledu sanacije štete po okoliš nastale u procesu izgradnje i sprečavanja bilo kakvog budućeg uništavanja okoliša.

2. Zaštita živog svijeta od rada postojećih MHE kroz izmjenu podzakonskih akata.

3. Reformu inspekcijskih organa.

Dugoročni rad na očuvanju našeg vodenog bogatstva podrazumijeva sveobuhvatnu zaštitu vode i to:
 

1. Zakon o zaštiti rijeka (po mogućnosti, kao lex specialis da bi se razriješili eventualni sukobi normi u postojećem zakonskom okviru).


2. Ustavna zaštita vode i prava na pitku vodu.
 

PREGLED MJERA NEOPHODNIH ZA ZAŠTITU VODENOG BOGATSTVA U FEDERACIJI BiH

 

Nadležna institucija

Naziv pravnog dokumenta

Tip izmjena i dopuna

Cilj

1

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu  (Sl.nov. FBiH br. 19/04)

Izmjena pravilnika

Da skoro sve okolinske dozvole  za postrojenja snage preko 150 kW)  za projekte izgradnje MHE izdaje FMOIT
uz obaveznu proceduru procjene utjecaja na okoliš.

2

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija za odobravanje i održavanje certifikacije za članove u stručnim komisijama za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole
(Sl.nov. FBiH br. 94/12)

Izmjena pravilnika 

Potrebne su izmjene kako bi se omogućilo formiranje posebnih komisija za ocjenu studija utjecaja projekata izgradnje MHE za koje okolinsku dozvolu izdaje FMOIT.

3

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Pravilnik o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije 

Izrada novog pravilnika

Potrebno je donošenje novog pravilnika kojim bi se precizirao način formiranja i rada  komisija za ocjenu studija utjecaja postrojenja MHE za koje okolinsku dozvolu izdaje FMOIT.

4

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Vlada Federacije BiH

Uredba o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje
(Sl.nov. FBiH br. 48/14)

Izmjena uredbe 

Ukidanje poticaja za MHE preko 150 kW.

5

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Vlada Federacije BiH

Odluka o izmjeni Odluke o donošenju akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine 

Izmjena APOEF-a

Izmjena  kvota za hidroenergiju da bi poticana bila samo proizvodnja iz MHE snage do 150 kW i ukinuto pravo na otkup po  referentnoj cijeni za MHE snage preko 150 kW.

6

Federalno ministarstvo
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Izmjena Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka

Izmjena pravilnika

Ustanovljavanje obaveze za investitore da prate ekološki prihvatljiv protok u realnom vremenu i redovno telemetrijski dostavljaju   podatke u informacione sisteme Agencija za vode.
Revizija algoritma za izračun ekološki prihvatljivog protoka u skladu sa najboljim praksama zemalja članica EU.   

7

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH

Izmjena Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene

električne energije
(Sl.nov. FBiH br. 50/14)

Izmjena pravilnika

Ukidanje koeficijenta poticaja električne energije iz obnovljivih izvora kako bi se snizila referentna cijena električne energije.

8

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Donošenje Zakona o zaštiti rijeka

Novi zakon

Posebna zaštita rijeka koja bi se provodila ustanovljavanjem nacionalnog sistema  divljih i slikovitih rijeka, određivanjem početnih sastavnica tog sistema  i propisivanjem metoda i standarda prema kojima se dodatne komponente mogu dodati u sistem s vremena na vrijeme.

9

Parlament FBiH

Amandmani na Ustav Federacije BiH o zaštiti vode i pravu na pitku vodu

Amandmani na Ustav FBiH

Ustavna zaštita vode i prava na pitku vodu.

10

Skupštine Kantona

Amandmani na ustave kantona u sastavu Federacije BiH o zaštiti vode i pravu na pitku vodu

Amandmani na ustave kantona.

Ustavna zaštita vode i prava na pitku vodu.

 

Sarajevo, 13. oktobra 2020. godine

 

Čuvari rijeka (predstavnici udruženja i grupa angažovanih na odbrani rijeka BiH): 

Maida Mehmedova Bilal, “Žene Kruščice”, Kruščica

Mika Tibold, predjednica MZ Kruščica

Naza Spahić, “Za Doljanku”, Jablanica

Ibrahim Turak, “Pusti me da tečem”, Buturović Polje

Robert Oroz, “Gotuša”, Fojnica

Nina Kreševljaković, Emina Veljović, “Resursni Aaarhus centar u BiH”, Sarajevo

Lejla Kusturica, ACT, Sarajevo

Anes Podić, Eko akcija, Sarajevo

 

 

 

Eko akcija
13/10/2020